Radojimasa dikhav tumen Kaj biblioteka ando Huddinge

Te shaj les vunzele khatar e biblioteka ando Huddinge trubol tut jekh bibliotekskarta aj jekh pinkod. E karta si ivja aj phirel pe sa amare bibliotekori. Kana si tut e karta shaj les vunzele knishki, filmori, cajtungori aj e-knishki. Te les vunzele pe biblioteka si ivja.

Te shaj les jekh bibliotekskarta mushaj te keres registatcija amende. Godo shaj keres khatar jekh ram pe amari webrig vaj kana aves kaj e biblioteka. Le thosa legitimatcija kana aves te les avri ciri bibliotekskarta. 

Knishki aj cajtungori pe pherdo shiba

Pe biblioteka ando Huddinge akrakhes tu knishki aj cajtungori pe pherdo shiba. Pe amari webrig akrakhes tu digitalne dzeseske cajtungori khatar antrego lumja khatar o azutimos Pressreader. 

Te kames te zoravol ciri shib pe gadjikanes si defjal vushori knishki aj shibaske kursori. Push amendar, khatar amare bucharne te azutin tut te arakhes godo so tu rodes. 

Datorori aj wifi 

Kaj sa amare bibliotekori si datorori aj wifi kaj shaj haznis te si tut bibliotekskarta. 

Te les vunzele aj te keres reservatcija

Sode so e vramja kaj shaj lav vunzele?

Normalne kana les vunzele si e vramja shtar kurke numa na svako data. Sar eksemplo le filmori aj uni vestome knishki maj skurto vramja te les vunzele. Kana les vunzele les suranso ja khote shaj dikhes savo dzes si kana trubos te des pala le godo so lan vunzele. 

So kerdol te ci anava palpale pe vramja? 

Atunci mushaj te pushines jekh koshto. Sode si o koshoto maladol pe so lan vunzele aj e vramja kaj ci andan palpale o vunzelimos. 

Shaj lav vunzele maj jekh data khoto s lem vunzele?

Tu shaj les vunzele kana zas andre pe amari webrig mit e bibliotekskarta aj pinkod vaj te mares telefono kaj jekh khatar amare bibliotekori. Sar maj butivar shaj les vunzele duvar, numa na svako data. Sar eksemplo nashtis te les vunzele filmori vaj knishki kana kaver manush azukeren te len la vunzele. 

Biriv te azukerav pe jekh knishki kaj aba si varekaste vunzele? 

Jo, biris.  Po biblioteko ando Huddinge si ivja te beshes te azukeres pe jekh vaj maj but knishki. 

Biriv te mangav knishki khatar jekh biblioteka avral o Huddinge? 

Jo, biris. Te manges knishki khatar jekh biblioteka avral o Huddinge kommuna kerel 100 kronori.

Kaver zakonori kaj trubos te zanes kana les vunzele:

 • Te san dela 18 bershengo trubol e dej vaj o tat te ramon pe ram te shaj les jekh bibliotekskarta. 
 • Tu korkoro si tut obligatcija pe sa le vunzelimata kaj les pe ciri bibliotekskarta. 
 • E dej o tat si len obligatcija so len lengi glati vunzele. 
 • Biris te inkeres knishki pe sa amare bibliotekori. 
 • Tute si obligatcija te anas palpale pe vramja. 
 • Te avel e knishka pra posno mushaj te pushines jekh koshto. 
 • Glati dela 18 bershenge ci trubon te pushinen koshto.
 • Te ci anesa palpale jekh knishka tradel e biblioteka jekh koshto khere tuke. 
 • Te anesa jekh knishka kaj naj pe vramja ci trubos te pushines koshto. Numa mushaj te pushines eventuelno ke nas pe vramja jekh koshto. 
 • Te avela e knishka paghi vaj romome dela e vramja kana si tute mushaj te pushines jekh koshto. 
 • Te pushines ke ci arakhesa knishka och pala jekh vramja arakhes e knishka ci les palpale le love. 
 • Te avela tut jekh konto opral pa 100 kronori ci biris te les vunzele vaj te biris te azukeres pe jekh knishka. Kana pushindan o koshto biris pale te les vunzele knishki.

Sök

Språk