O Del andas tut ke bibliotheka ando Huddinge

Te zhanes te les pustika kathar e bibliotheka ando Huddinge, si te avel tut karta thaj PIN kodo. Vash e karta na trubul te potjines thaj shaj labjares la ande sa amare bibliotheki. La kartasa shaj ingres pustika, filmura, magazinura thaj e-pustika. Te ingres len kathar e bibliotheka bilovengo si. 
Te avel tut bibliothekaki karta, si te keres registracia. Si te iskirines jekh dokumento pe amaro web rig vaj kana aves ande bibliotheka. An tusa tjiri identitetaki karta kana keres e bibliothekaki karta. 

Pustika thaj magazinura pe bute chiba

Sa ande amare bibliotheki ando Huddinge shaj rakhes pustika thaj magazinura pe diferentne chiba. Pe amaro web rig shaj ginaves le digitalne zhurnalura sa ande luma te labjares o Pressreader servizo. Te manges te lashares tjiri Shvedikani chib, si amen pustika kaj lesni si e chib thaj vi chibake kursura. Mang zhutipe kathar le butjara, zhutinas tuke te rakhes, so manges. 

Kompjutera thaj interneto bi rundzhesko

Ande sa amare bibliotheki si amen kompjutera thaj interneto bi rundzhesko so shaj labjaren te si tumen bibliothekaki karta.

Ingripe thaj rezervacia

Pe sode vrema shaj ingrav variso?

E normalno perioda shtar kurke si ba/ama si kaver situacii. Miselake, si filmura thaj pinzharde pustika so pe maj cerra vrema shaj ingren. Kana ingres variso, xutres jekh kotor pe soste iskirime si kana te anes palpale.

So pecisajvel kana maj palal ingres pale variso?

Si te potjines. But mol so ingerdan khere thaj kana andan pale, adicom trubul te potjines. 

Shaj kerav maj lungo e perioda?

Shaj keres maj lungo e perioda pe amaro web rig tjire kartasa thaj PIN kodesa vaj te akhares amen ke bibliotheka. Le butja ande bibliotheka duvar shaj ingres khere, ba/ama vi kathe si kaver situacii. Miselake, na zhanes te keres maj lungo perioda pe filmura vaj pustika pe soste rezervacia kerde. 

Shaj kerav rezervacia pe jekh pustik so ingerde?

Ova, shaj. Ande bibliotheki ando Huddinge bilovengo shaj keren rezervacia pe jekh vaj pe maj but pustika.

Shaj mangav pustika avral e bibliotheka ando Huddinge?

Ova, shaj. Te manges pustika avral e bibliotheka si te potjines SEK 10.

Kavera hakaja so mishto si te zhanes:

 • Te maj terno/i san sar 18 bersha, tjiro dad vaj dej si te del peski signatura te avel tut bibliothekaki karta.
 • Tjiri si e responzibiliteta so khere ingres tjire kartasa. 
 • Le daden thaj dejen si responzibiliteta so lenge shavora khere ingerde andar e bibliotheka.
 • Ande sa amare bibliotheki shaj ingres palpale le pustika thaj kavera butja.
 • Tjiri si e responzibiliteta palpale te anes so ingerdan pe vrema. 
 • Maj palal te anes pale variso, si te potjines. 
 • Le shavora kon maj terne si sar 18 bersha, na trubun te potjinen. 
 • Te na anes palpale jekh pustik, e bibliotheka bicharela tuke sode trubul te potjines. 
 • Te palpale anes le pustika, na trubun te potjines. Ba/ama si te potjines ke maj palal andan pale.
 • Te azbadan e pustik kana ke tute sas, si te kines njevi. 
 • Te potjines vash jekh pustik so xasardan thaj rakhes la, na das pale tje love.
 • Te kames maj but sar SEK 100 lovenca, na zhanes khere te ingres pustika vaj te keres rezervacia. Numa/feri atunchi kana potjindan sa le love. 

Sök

Språk